Baanrenovatie zomer 2019 update

De voor deze zomer geplande renovatie van de baan op Rozenoord komt snel dichtbij. De keuze voor een aannemer vindt nog deze maand plaats. De werken zullen niet voor 1 juli starten, dus ook in juni kan er op de baan doorgetraind worden.

In oktober zijn de leden geïnformeerd over de plannen om in de zomer van 2019 de baan te renoveren.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en zijn de layout van de nieuwe baan (zie onder) inclusief Programma van Eisen (PvE) gereed voor aanbesteding.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bij het tot stand komen van het PvE hebben we grofweg twee varianten opgezet. Afhankelijk van de prijsvorming zou de wens zijn om te komen tot een 8-banen atletiek rondbaan. In de voorcalculatie die we tijdens de ledenvergadering hebben gepresenteerd zijn we uitgegaan van een prijs voor 6-banen rond (investering gemeente Bergen op Zoom), 2 extra banen om te komen tot een 8-banen rond, een extra sprintlaan aan de overzijde van de accommodatie en een extra kunststof aanloop tussen de nieuw te positioneren verspringbakken. Met dat laatste ontstaat een totaal van 4 aaneengesloten aanlopen voor de verspringbakken waardoor er minder onderhoud benodigd is en we met grotere groepen kinderen kunnen verspringen tijdens trainingen.

Bij de ALV op 22 maart j.l. waren de leden massaal enthousiast over de mogelijkheden en hebben ze ingestemd met de financiële gevolgen voor de vereniging. Het Dagelijks Bestuur heeft hiermee de volmacht gekregen om verplichtingen aan te gaan voor de komende 30 jaar.

PROCES

Eind maart is de aanbesteding uitgeschreven en hebben zich drie kandidaten gemeld die een begroting zullen maken voor de renovatie.  Op 8 april j.l. is er door de kandidaten een voorschouw geweest op de atletiekbaan om te bekijken hoe een en ander er fysiek uitziet en hoe de aan- en afvoerwegen zijn gesitueerd. Daarnaast was er een mogelijkheid om vragen te stellen aan de eigenaar - gemeente Bergen op Zoom – ondersteund door Iwan ter Huurne (adviseur AU). Iwan zal ook de projectbegeleiding gaan doen in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom tijdens de uitvoering van de renovatie.

Op 16 mei hebben we een instructieafspraak hoe we de aanbiedingen moeten beoordelen van de drie kandidaten. Daarna zal op 21 mei een overleg plaatsvinden met alle betrokken partijen om tot een consensus te komen voor gunning. Bij alle afspraken is het projectteam van SPADO actief betrokken.

TIJDSPAD

Zoals eerder gemeld is de wens om de clubkampioenschappen van eind september 2019 te gebruiken als feestelijke heropening van de atletiekbaan. De kandidaat aannemers hebben aangegeven niet eerder te kunnen starten dan 1 juli. De gemeente heeft hierop aangegeven dat de oplevering blijft staan op of rond 15 september 2019.

Marco Fokke (coördinator baanatletiek) heeft in relatie tot de trainingsmomenten, waarbij gebruik van een atletiekbaan een must is, de omliggende verenigingen gevraagd of wij eventueel naar hen kunnen uitwijken voor trainingen. 

Voor zover wij kunnen beoordelen is over alles nagedacht en hebben we alle stappen doorgenomen om deze renovatie zo goed als mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. 

In de komende weken zullen we naast de aanbesteding ook gesprekken voeren over het ‘eigendom’ van de extra banen die door SPADO worden ingebracht. De wens is om deze afspraken zo goed als mogelijk voor de vereniging op papier te krijgen, zodat komende besturen van SPADO hier geen omkijken meer naar hebben.

Vooruitlopend op de renovatie danken wij de gemeente Bergen op Zoom voor de positieve inbreng, de AtletiekUnie voor het aandragen van expertise en oplossingen in de vorm van Siebenga Advies- en Tekenbureau en Iwan ter Huurne van Kennis van SPORT. Gezamenlijk gaan we er iets heel moois van maken!

Jacques van Gool - voorzitter AV SPADO

spado_nieuw_20190210_2.png

Downloads:

SPADO actueel overzicht