Uitnodiging voor AV SPADO Voorjaar-ALV op 25 Maart 2022 en AV SPADO Buitengewone-ALV op 4 April 2022

Beide ALV’s vinden plaats in Clubhuis AV SPADO, Beukenlaan 16, Bergen op Zoom

AGENDA AV SPADO Voorjaar-ALV op 25 Maart 2022

De vergaderstukken worden 2 weken vooraf beschikbaar gesteld op de website van AV SPADO.
U ontvangt hierover bericht.

 

 AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Actiepunten Ledenvergadering  najaar 2021
 3. Jubilarissen
 4. Ingekomen stukken
 5. Aanpassing Statuten

  Pauze 5 min.
 6. Jaarverslag bestuursfuncties 2021
 7. (Her)verkiezing bestuursleden
 8. Concept Winst & Verlies en Balans 2021
 9. Kascontrolecommissie 2021
 10. Benoeming kascontrolecommissie 2022
 11. Stand van zaken vrijwilligerscommissie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Bijlages betreffende de ALV zijn na inloggen te vinden op:
https://www.spado.nl/index.php?page=994&sid=1

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

AGENDA AV SPADO Buitengewone-ALV op 4 April 2022

Buitengewone ALV met als doel het bekrachtiging van aanpassing statuten, waarmee naar verwachting op de Voorjaar-ALV op 25 Maart 2022 wordt ingestemd door de leden.

Naar verwachting zal geen twee derden van de leden aanwezig zijn op de Voorjaar-ALV op 25 Maart 2022, waardoor een extra ALV nodig is om de Statutenwijziging te bekrachtigen.

Deze ALV valt samen met de Bestuursvergadering van AV Spado

 ​​​​​ 

Met vriendelijke groet, Wijnand

 

Bestuur AV SPADO 

Nieuws Overzicht